Teknik Uygunluk Raporu Hazırlama Hizmeti

Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine Çevre Lisansı alınması aşamasında gerekli olan teknik uygunluk raporları uzman mühendislerimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş oldu formata uygun şekilde hazırlanmaktadır.

Geri Kazanım Tesisleri İçin:

 1. Tesise geri kazanım amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre kodları, geri kazanım kapasitesi, geri kazanımda kullanılacak makine-teçhizat listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,
 2. Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/yıl) ve depolama şekilleri hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri,
 3. Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri,
 4. Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri,
 5. Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor,
 6. Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), +miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,
 7. Tesisin bu Yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkinYönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor,
 8. Tesise kabul edilen atıkların analizleri,
 9. Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,
 10. Geri kazanılan ürünlerin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge,
 11. Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/yıl),
 12. Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri,

B) BERTARAF TESİSLERİ İÇİN:

 1. Tesise bertaraf amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre kodları, bertaraf kapasitesi, kullanılacak makine-teçhizat listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,
 2. Atık depolama tank/sahalarının kapasiteleri ile alınacak güvenlik tedbirleri,
 3. Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor,
 4. Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,
 5. Tesise kabul edilen atıkların analizleri,
 6. Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,
 7. Tesisin bu Yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor,
 8. Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri
Talep Formu Gönder (+90) 212 671 33 73 WhatsApp